www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 16 người

Lượt truy cập: 1321375
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Tài liệu họp đại hội cổ đông 2024
Tài liệu họp đại hội cổ đông 2024
1. Thông báo mời họp.doc 1.1. Giấy xác nhận.doc 1.2. Giấy ủy quyền.doc 1.3. Biên bản họp nhóm.doc 3. Báo cáo KQSXKD 2023 và KH 2024.docx 3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị 2023-2024.docx 3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2023-2024.docx  3.3. Đánh giá hoạt động của TV độc lập HĐQT 2023-2024.docx 4. To_trinh_thong_qua_BCTC 2023.docx 4.2. Tờ trình Thù lao ĐHQT 2024.doc $0 4.5. Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT.doc 4.6. Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của BKS.doc 4.7. Báo cáo Hợp đồng giao dịch NLQ (Gửi Vicem, trình ĐH).doc 5. Quy chế làm việc ĐHCĐ 2024.doc 6. Nghị quyết ĐHCD 2024 (dự thảo).doc 2. Chương trình Đại hội..doc$0$0$04.1.Tờ_trình_phương_án_phân_phối_lợi_nhuận.docx$0$04.1.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.doc5.1. Phiếu Biểu quyết.doc 4.4Tờ trình ký kết hợp đồng XMHP thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.doc 4.7. Tờ trình ký kết hợp đồng Điện Biên thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.doc