www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 16 người

Lượt truy cập: 1321409
Untitled-1

Trang chủ > Quan hệ cổ đông

Quan hệ của các cổ đông

  cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.


 Là cơ quan quản trị Công ty giữa hai nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông, gồm có năm (5) thành viên có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do  luật pháp, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.


Trong thời hạn ba năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (21/09/2004), cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ. Đến thời điểm hiện tại, theo quy định tại Điều 84 - Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11, số cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng không còn bị hạn chế chuyển nhượng.