www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 10 người

Lượt truy cập: 1321365
Untitled-1

Trang chủ > Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự 2022
Ngày 06/09/2022
Thông báo thay đổi nhân sự 2022
 
Quan hệ của các cổ đông
Ngày 07/09/2009

  cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Quyết định những vấn đề được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

Bản cáo bạch
Ngày 28/10/2009
Giới thiệu Bản cáo bạch của Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng
Quyết định bổ nhiệm giám đốc 2022
Ngày 05/09/2022
Quyết định bổ nhiệm giám đốc