www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 1 người

Lượt truy cập: 1137691
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu và không còn cổ đông lớn BXH
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu và không còn cổ đông lớn BXH
Quy chế công bố thông tin
Quy chế công bố thông tin công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Báo cáo tài chính bán niên 2023
Báo cáo tài chính bán niên 2023
Quyết định bổ nhiệm 2023
Quyết định bổ nhiệm thư ký và phụ trách quản trị công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng.
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Điều lệ công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Điều lệ công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng 2023
Quy chế công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Quy chế công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2023
Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng trân trọng công bố biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2023. Thông báo danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.