www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 15 người

Lượt truy cập: 1321408
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin nội bộ

Một số nội dung biểu quyết
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2008.  Hội đồng quản trị công ty cổ phần bao bì xi măng đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2009 thông qua các nội dung chính sau:
1- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008; kết quả sản xuất kinh doanh; phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.

1.1-  Báo cáo tài chính năm 2008


Chỉ  tiêu

Số  đầu năm

Số  cuối năm

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN

33.984.656.230

41.155.148.648

1- Tiền và  các khoản t­ương đ­ồng tiền

3.792.177.016

15.562.405.735

2- Các khoản  đầu t­ư tài chính ngắn hạn

 

 

3- Các khoản phải thu ngắn hạn

11.335.411.346

11.340.866.219

4- Hàng tồn kho

18.690.337.512

14.247.458.694

5- Tài sản ngắn hạn khác

166.730.356

4.418.000

B- TÀI SẢN DÀI HẠN

25.190.089.057

20.384.625.646

1- Các khoản phải thu dài hạn

 

 

2- Tài sản cố  định

25.050.101.057

20.324.641.646

3- Bất động sản đầu t­ư

 

 

4- Các khoản  đầu t­ư tài chính dài hạn

 

 

5- Tài sản dài hạn khác

139.988.000

59.984.000

TỔNG CÔNG TÀI SẢN

59.174.745.287

61.539.774.294

A. NỢ PHẢI TRẢ

28.550.795.292

27.316.437.903

1- Nợ ngắn hạn

18.161.030.720

22.055.499.267

2- Nợ dài hạn

10.389.764.572

5.260.938.636

B- VỐN CHỦ  SỞ HỮU

30.623.949.995

34.223.336.391

1- Vốn chủ  sở hữu

30.623.949.995

33.805.015.257

2- Nguồn kinh phí  và quỹ khác

 

418.321.134

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

59.174.745.287

61.539.774.2941.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
- Sản xuất   31.762.695 vỏ bao   đạt   109,53% kế hoạch
- Tiêu thụ   32.322.599 vỏ bao   đạt  111,46 % kế hoạch
- Doanh thu  139,187 tỷ đồng     đạt 128,99% KH
- Lợi nhuận trước thuế   8,162 tỷ đồng      

1.3.  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
- Quỹ đầu tư phát triển:  1.836.971.949đ (=50% phần thuế TNDN đ¬ợc miễn giảm + 10% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ dự phòng tài chính: 697.201.890 đ (10% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:  418.321.134 đ (6% lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức cho cổ đông:  3.000.000.000 đ  (10% vốn điều lệ)

Trong đó:
  + Cổ  tức trả cho cổ đông pháp nhân (= 61,38%):  1.841.400.000 đ
  + Cổ  tức trả cho cổ đông cá  nhân (= 38,62%): 1.158.600.000 đ

Dự  kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân (phí chuyển tiền do cá nhân chịu) từ ngày 28 tháng 4 năm 2009 (địa điểm chi trả sẽ có lịch thông báo cụ thể sau cho từng khu vực).

Đề nghị các nhân ở xa có yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cung cấp số tài khoản và giấy đề nghị chuyển tiền về Phòng KTTC công ty.
 - Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty (theo nghị  quyết ĐHCĐ2008) =10% phần vượt giữa LNTH so với LN KH:  439.719.608 đ
 - Lợi nhuân chưa phân phân phối:  873.629.414 đ (=LN còn lại năm 2008 + LN chưa PP năm 2007)


2- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009.
- Sản xuất  31.020.000 vỏ bao (công suất thiết kế là 25.000.000 vỏ/năm)
  - Tiêu thụ   31.020.000 vỏ bao   - Doanh thu  122,721 tỷ đồng
 - Lợi nhuận tr¬ớc thuế   6,045 tỷ đồng (=20% vốn điều lệ)
- Cổ tức cho cổ đông:         3.000.000.000 đ       (=10% vốn điều lệ)
- Trích, phân phối các quỹ theo qui chế trên phần lợi nhuận còn lại.

3- Thông qua dự án cải tạo và mở rộng sản xuất:

- Sản lượng: nâng sản lượng lên từ 45-50 triệu vỏ  bao/năm cho toàn bộ dây chuyền sản xuất vỏ bao;
- Giá trị đầu tư: từ 10 tỉ đồng đến 20 tỷ đồng;
- Nguồn vốn đầu tư: vốn vay hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

4- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008

5- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008

6- Thông qua việc phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành năm 2009.

7- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009:

 Đại hội thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn các đơn vị kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

8- Thông qua kết quả bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2008-2013)


9- Trích thưởng:  Để  động viên, khuyến khích các thành viên HĐQT, Ban KS và Ban lãnh đạo Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 được Đại hội cổ đông giao. Hội đồng quản trị công ty sẽ trích thưởng 15% phần vượt của lợi nhuận thực hiện cho các thành phần nói trên.

10- Thông qua việc chi trả thù lao năm 2009 cho HĐQT, BKS = 276.000.000 đ nh¬ sau:

Tổng số thù lao của HĐQT là:  204.000.000 đ
Tổng số thù lao của Ban KS là:   72.000.000 đ


Trong đó:
+ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành: 5.000.000 đồng/tháng
+ Uỷ viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

11- Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009.


Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng.