www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 17 người

Lượt truy cập: 1321395
Untitled-1

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

 Các chỉ tiêu

 2007

 2008

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần):
                    Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
+  Hệ số thanh toán nhanh (lần):
                    Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho
                    Nợ ngắn hạn

 1,87

0,84

1,87

1,22

 

 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

 
0,48
0.93


 0.44
0.80

 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+  Vòng quay hàng tồn kho (vòng):
                    Giá vốn hàng bán
                    Hàng tồn kho bình quân
+  Doanh thu thuần/Tổng tài sản

 

4,12


1,55 
7,44


2,26

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
+  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

 2,79%
9,32%
4,33%
2,88%

5,13%
21,55%
11,57%
5,03%


(Nguồn:
Báo cáo kiểm toán 2007, 2008 của HCPC )

Chỉ tiêu về khả năng thánh toán:
Hệ số thanh toán ngắn hạn qua các năm đều lớn hơn 1 và tăng dần, tại thời điểm 31/12/2007 là 1,87 lần và 31/12/2008 là 1,87 lần. Mặt khác hệ số thanh toán nhanh của Công ty cũng tăng và khá cao, 31/12/2007 là 0,84 lần, 31/12/2008 tăng lên 1,22 lần. Điều đó chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty ngày càng an toàn hơn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
Chỉ tiêu hệ số Nợ/Tổng tài sản của Công ty luôn ở mức hợp lý và giảm dần qua từng thời kỳ: 31/12/2007 là 48%, đến  31/12/2008 giảm xuống 44%; còn hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cũng giảm dần: 31/12/2007 là 93%, 31/12/2008 là 80% là 76%. Tất cả các chỉ số trên đã chứng minh tình hình công nợ của Công ty ở mức an toàn, tài sản đang được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu sẽ đảm bảo tình hình tài chính ngày càng ổn định và giảm phụ thuộc vốn vào bên ngoài để chủ động hơn về vốn. Tuy nhiên Công ty cũng luôn đánh giá khoản chi phí bỏ ra khi sử dụng vốn vay từ các nguồn tín dụng hay sử dụng nguồn vốn tự có để lựa chọn giải pháp thích hợp nhất nhằm tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
Đánh giá trong cùng 1 khoảng thời gian, thấy rằng năng lực hoạt động của năm 2008 tốt hơn hẳn so với năm 2007: Năm 2007 vòng quay hàng tồn kho là 4,12 vòng, sang năm 2008 tăng hơn 1,8 lần lên 7,44 vòng; còn chi tiêu doanh thu thuần/tổng tài sản năm 2007 là 1,55 thì sang năm 2008 đã tăng lên 2,26 chứng tỏ rằng công ty đã đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về chỉ tiêu khả năng sinh lời:
Năm 2008 vượt trội hơn hẳn so với năm 2007: Năm 2007 lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần là 2,79%, sang năm 2008 là 5,13%; năm 2007 lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 9,32% thì sang năm 2008 tăng hơn 2,3 lần lên 21,55%; hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản năm 2007 là 4,33% năm 2008 là 11.57%; còn chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần năm 2007 là 2,88% thì sang năm 2008 tăng lên 5,03%. Tất cả những điều đó chứng minh rằng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt hơn, công ty đã sử dụng tài sản, nguồn vốn ngày càng hiệu quả hơn, đem lại lợi ích ngày càng lớn hơn cho các cổ đông, người lao động và Nhà nước.