www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 17 người

Lượt truy cập: 1321402
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin nội bộ

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông
Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT làm mọi thủ tục thuê tư vấn, thuê Công ty Kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đồng - Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty cổ  phần Bao bì Xi măng Hải Phòng
Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH1
Căn cứ Điều lệ tổ chức và  hoạt động Công ty cổ  phần Bao bì Xi măng Hải Phòng
Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến bằng văn bản ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG QUYẾT NGHỊ
Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT làm mọi thủ tục thuê tư vấn, thuê Công ty Kiểm toán (được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận) làm công việc kiểm toán và làm các công việc tiếp theo cho đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí:  %

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên.


Hải Phòng, ngày ....  tháng 10 năm  2008