www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 12 người

Lượt truy cập: 1321369
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin nội bộ

Thông báo trả cổ tức và phát cổ phiếu
Ngày 11/09/2009
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ  phần bao bì xi măng Hải Phòng và  Ph­ương án SXKD đã đ­ược thông qua tại kỳ họp kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2008 có một số điều cần lưu ý .
 
Báo cáo thường niên - 2008
Ngày 08/09/2009
Trong năm Ban điều hành công ty đã nỗ lực, đoàn kết tạo lập lên một khối  đoàn kết của tập thể CBCNV trong Công ty để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả  các chỉ tiêu kế hoạch năm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Báo cáo thường niên - 2007
Ngày 10/09/2009
Năm 2007 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do vốn kinh doanh cao hơn vốn điều lệ khoảng hai lần, đó là nguyên nhân chính gây thiếu vốn kinh doanh; do giá nguyên vật liệu chính tăng nhanh và khan hiểm
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông
Ngày 11/09/2009
Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT làm mọi thủ tục thuê tư vấn, thuê Công ty Kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận
Một số nội dung biểu quyết
Ngày 11/09/2009
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 22/05/2008.  Hội đồng quản trị công ty cổ phần bao bì xi măng đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2009 thông qua các nội dung chính sau: